Структура НСАУ

ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ НСАУ ЩОДО СТРУКТУРИ СПІЛКИ (П. 4)

4. Структура, органи керівництва і контролю Спілки

18. Національна спілка архітекторів України будується за територіально-виробничим принципом.

Первинні організації Спілки створюються за місцем роботи, спеціалізовано-фаховим або територіальним принципом при чисельності не менше трьох членів Спілки.

Первинні організації об’єднуються в міські або обласні організації, які є місцевими творчими осередками Спілки:

 • Вінницька обласна організація
 • Волинська обласна організація
 • Дніпропетровська обласна організація
 • Криворізька міська організація
 • Донецька обласна організація
 • Маріупольська міська організація
 • Житомирська обласна організація
 • Закарпатська обласна організація
 • Запорізька обласна організація
 • Івано-Франківська обласна організація
 • Київська обласна організація
 • Київська міська організація
 • Білоцерківська міська організація
 • Кіровоградська обласна організація
 • Кримська республіканська організація
 • Севастопольська міська організація
 • Луганська обласна організація
 • Львівська обласна організація
 • Миколаївська обласна організація
 • Одеська обласна організація
 • Полтавська обласна організація
 • Рівненська обласна організація
 • Сумська обласна організація
 • Тернопільська обласна організація
 • Харківська обласна організація
 • Херсонська обласна організація
 • Хмельницька обласна організація
 • Черкаська обласна організація
 • Чернігівська обласна організація
 • Чернівецька обласна організація

Первинні і міські організації входять до Кримської республіканської та місцевих організацій, які становлять Національну спілку архітекторів України.

Кримська республіканська та місцеві творчі організації (осередки) Спілки набувають прав юридичної особи після їх реєстрації в установленому порядку. Вони діють згідно своїх статутів, що не суперечать цьому Статуту, приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються президією правління Спілки.

Керівним органом Кримської республіканської та місцевих організацій є загальні збори. Звітно-виборчі збори або конференції представників організацій, які скликаються раз на три роки, за умов власних статутів обирають голів правлінь, склад правлінь та ревізійних комісій.

Голови правлінь обираються прямим таємним голосуванням на три роки. В період між загальними зборами (конференціями) діяльністю Кримської республіканської та місцевих організацій керує правління.

Голови правлінь Кримської республіканської та місцевих організацій Спілки:

 • здійснюють керівництво організаторською, соціально-побутовою та фінансовою діяльністю правління;
 • щорічно звітують за свою діяльність на засіданнях правління або перед загальними зборами чи конференціями представників організації.

Ревізійні комісії Кримської республіканської та місцевих організацій незалежні від відповідних керуючих органів Спілки. Вибори ревізійних комісій в Кримській республіканській та місцевих організаціях проводяться конференціями або загальними зборами членів Спілки. Ревізійні комісії звітують перед відповідними конференціями або загальними зборами членів Спілки.

Всі місцеві організації зобов’язані складати і представляти центральному правлінню Спілки щорічні звіти про їх творчу і фінансову діяльність.

19. Вищим керівним органом Спілки є з’їзд архітекторів України, який скликається не рідше одного разу на три роки на підставі рішення правління Спілки. Рішення про час і місце скликання, а також норми представництва і порядок денний з’їзду приймаються правлінням Спілки не пізніше як за три місяці до відкриття з’їзду.

Позачерговий з’їзд скликається на підставі рішення правління Спілки на вимогу не менше однієї третини місцевих організацій або не менше однієї третьої частини чисельності всіх членів Спілки в термін – не пізніше, як через півроку після прийняття рішення про його скликання, якщо до скликання чергового з’їзду залишилося не менше року.

20. Делегати з’їзду обираються Кримською республіканською та місцевими організаціями Спілки відповідно до норми представництва, затвердженої передз’їздівським пленумом правління Спілки.

Президент Спілки, віце-президенти і голови місцевих організацій Спілки стають делегатами з’їзду автоматично.

3’їзд правомочний, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних делегатів.

3’їзд ухвалює рішення простою більшістю голосів, а зміну Статуту – 2/3 зареєстрованих делегатів з’їзду.

21. 3’їзд архітекторів України:

 • визначає структуру правління і президії правління, порядок їх формування і кількісний склад;
 • обирає правління, президію правління, президента (голова правління) і ревізійну комісію Спілки терміном на три роки;
 • приймає Статут та програму Спілки, затверджує зміни та доповнення до діючого Статуту. При необхідності зміни та доповнення до Статуту можуть бути прийняті правлінням Спілки і впроваджені в дію правлінням в якості рекомендаційних до їх затвердження на з’їзді.
 • обговорює і приймає рішення з найбільш важливих і актуальних творчих питань розвитку архітектури України та організаційних проблем;
 • заслуховує звіти правління і ревізійної комісії.

Реєстрація кандидатів на пост президента припиняється за місяць до відкриття з’їзду. Порядок проведення реєстрації і вимоги до кандидатів визначаються правлінням Спілки.

22. В період між з’їздами діяльністю Спілки керує правління, яке скликає пленуми не менше двох разів на рік. Рішення правління приймається простою більшістю голосів за присутності не менше 2/3 його членів.

Правління Спілки:

 • скликає з’їзди Спілки;
 • організує і контролює виконання рішень з’їздів місцевими організаціями та членами Спілки;
 • звітує про свою діяльність перед з’їздом;
 • затверджує на своїх пленумах кандидатури віце-президентів за поданням президента;
 • затверджує щорічно бюджет Спілки та звіт про його виконання;
 • здійснює координацію міжнародних зв’язків Спілки;
 • організує спільну діяльність з іншими творчими спілками та громадськими організаціями;
 • визначає структуру апарату Спілки за поданням президента;
 • затверджує Статут архітектурного фонду Спілки, яким визначається сфера його діяльності, мета і завдання, структура і методи формування коштів.

23. Президент Спілки:

 • здійснює керівництво організаторською, соціально-побутовою, виробничо-господарською та фінансовою діяльністю правління Спілки;
 • представляє Спілку у відносинах з державними органами і громадськими організаціями України та у міжнародних відносинах;
 • координує програми діяльності Спілки з творчих питань;
 • організує виконання рішень правління Спілки;
 • пропонує пленуму правління кандидатури віце-президентів;
 • щорічно звітує про свою діяльність на пленумах правління. Обирається президент строком на три роки.

Для колегіального вирішення важливих питань в період між засіданнями правління створюється  президія правління у складі: президент, віце-президенти, члени правління, всього до 15 членів, а також президентська рада як дорадчий орган при президенті. Склад президентської ради визначає президент.

При відсутності президента його обов’язки виконує один з віце-президентів або призначений президентом член президії.

24. Ревізійна комісія Національної спілки архітекторів України незалежна від відповідних керівних  органів Спілки в своїй діяльності:

 • контролює дотримання Статуту, рішень з’їзду, пленумів правління;
 • обирає з свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії;
 • проводить засідання не рідше двох разів на рік;
 • здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Спілки;
 • надає методичну консультативну допомогу ревізійним комісіям місцевих організацій Спілки;
 • звітує про свою діяльність на з’їзді.

Члени ревізійної комісії Спілки беруть участь з правом дорадчого голосу у роботі з’їздів, правління та президентської ради.

Всі місцеві організації, творчі та виробничі установи Спілки зобов’язані складати звіти і подавати необхідні матеріали на вимогу ревізійної комісії.

 

ДОДАТКИ
"Положення про порядок представлення членів НСАУ до відзначення державними нагородами України" "Положення про порядок представлення членів НСАУ до відзначення державними нагородами України"
Список обласних і місцевих організацій НСАУ станом на 08.02.2016.doc Список обласних і місцевих організацій НСАУ станом на 08.02.2016.doc


КОМЕНТАРІ