КЕРІВНИЦТВО ІНСТИТУТУ АРХІТЕКТУРИ, УРБАНІСТИКИ ТА РЕГІОНАЛІСТИКИ НСАУ

Науковий керівник Інституту, голова Вченої ради

Володимир Африканович Нікітін

nikitinwaf@gmail.com

Із «Положення про Інститут архітектури, урбаністики та регіоналІстики Національної Спілки архітекторів України (ІНАРХ НСАУ)», затвердженого Рішенням Президії Правління НСАУ ХVІІІ скликання 28 липня 2015 р. :

III. Керівні органи Інституту

 1. Керівними органами Інституту є: Дирекція, Вчена рада, Секретаріат Інституту.
 2. Кількісний та якісний склад Дирекції та Секретаріату Інституту, зміни та доповнення до нього, визначаються Правлінням Спілки, або Президією Правління Спілки у період між Пленумами Правління.
 3. Дирекцію Інституту очолює Директор інституту, який відповідає за організацію адміністративно-господарської діяльності Інституту.
 4. До складу Дирекції входять члени Дирекції — Заступник (заступники) директора інституту та Науковий керівник Інституту – Голова Вченої ради Інституту.
 5. Директор інституту організовує адміністративно-господарську діяльність Інституту за допомогою членів Дирекції та Секретаріату інституту.
 6. Кількісний та якісний склад Секретаріату Інституту визначається за рішенням Дирекції Інституту, яке затверджується Президією Правління Спілки.
 7. Вчену раду інституту очолює Науковий керівник Інституту – Голова Вченої ради Інституту, який відповідає за змістовну складову основної діяльності Інституту, пропонує склад Вченої ради, що затверджується Президентом Спілки.
 8. Вчена рада Інституту здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Вчену раду, що розробляється Вченою радою і затверджується Директором Інституту.
 9. До складу Вченої ради Інституту входять Директор, Заступник (заступники) Директора, Вчений секретар Вченої ради інституту, визначні науковці та практики в областях архітектури та урбаністики.
 10. Загальний нагляд за діяльністю Інституту та організаційні заходи щодо сприяння її розвитку здійснює Піклувальна (Наглядова) рада Інституту, кількісний та якісний склад якої визначається Правлінням Спілки.
 11. Тематичні (галузеві) секції, експертні ради та групи Інституту очолюють голови відповідних секцій, рад та груп. Голови секцій, рад та груп організовують діяльність відповідних секцій, рад та груп через своїх Заступників та секретарів, які обираються з числа членів цих секцій, рад та груп.