Звітна доповідь В. М. Гусакова «Про роботу правління НСАУ за період грудень 2017 — грудень 2020», ХХІ звітно-виборчий з’їзд НСАУ, 23.12.2020

Шановні делегати і гості з’їзду !

В звітний період діяльність Національної спілки архітекторів України була зосереджена на створенні умов праці архітекторів з урахуванням досвіду розвинутих країн, забезпеченні правового захисту професійної діяльності, забезпеченні високої якості архітектурних рішень, підвищенні престижу архітектурної професії, формуванню у влади і громадськості розуміння високої соціальної відповідальності архітектурно-містобудівної діяльності. Ці завдання нами було визначено ще у 2014 році прийнятою З’їздом Спілки «Стратегією Національної спілки архітекторів України в контексті розвитку сфери архітектури і урбаністики».

Якщо оцінювати в цілому результати діяльності Спілки в реалізації цих завдань в період 2017-2020 рр., слід зробити висновок – нам не вдалося змінити на краще ситуацію в архітектурно-містобудівній сфері. Комплексною забудовою ніхто не займається; про нову стратегію розвитку країни, як основу її територіального устрою, не йдеться; нова нормативна база створюється повільно. Зате з’явилися дуже значимі фігури інвестора і замовника, сформувалася ідеологія їх обслуговування як базової задачі існування архітекторів. В цих умовах Спілка архітекторів не набула в повній мірі важелів впливу на стан архітектури та містобудування. І наслідок:

— подальше падіння престижу професії та якості архітектурних і містобудівних рішень, деградація міських середовищ, ландшафтів, безглуздість забудови, втрата людських основ для життя і діяльності суспільства;

— середовище проживання стає все більш непридатним для життя, відбуваються процеси депопуляції і деградації населення, з точки зору здоров’я, освіти, моральних орієнтирів, кадровий ресурс втрачається;

— неефективність існуючої системи управління архітектурно-планувальною і проектно-інвестиційною сферою є причиною стрімкої деградації життєвого середовища в Україні;

— архітектурна діяльність все більш втрачає ідеологічний сенс і її роль зводиться до створення комерційно «привабливих» упаковок.

Однак протягом останніх п’яти років розвиваються позитивні процеси, пов’язані з зміною принципів, змісту і організації управління країною в орієнтації на динамічне підвищення якості життєвого середовища в Україні, включаючи зміни інституціональної структури управління розвитком поселень, територій і середовища.

Це, в першу чергу:

— розвиток самоуправління і кардинальне розширення можливостей самоуправління територіальних співтовариств;

— розширення можливостей професіональної самоорганізації і передачі частини державних функцій самоорганізованим професійним  співтовариствам;

— як наслідок – серйозні можливості визначення чітких взаємних зобов’язань і відповідальності усіх учасників архітектурно-планувальної сфери, освоєння сучасного інструментарію роботи з майбутнім територій, поселень і життєвого середовища, нормативно-правове закріплення відповідного процедурного комплексу в структурі проектно-інвестиційного циклу.

Саморегулювання професійної діяльності архітекторів

Перші кроки в цьому напрямку Спілкою зроблено в 2009 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 79 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури». Тоді було створено атестаційну комісію, налагоджено проведення курсів підвищення кваліфікації, іспитів, було створено підприємство «Навчально-експертний центр» (НЕЦ НСАУ), розпочато атестацію архітекторів.

В 2011 році було внесено доповнення до закону України «Про архітектурну діяльність», вийшла відповідна Постанова Кабінету Міністрів. В зв’язку з цим організацію і проведення атестації Спілкою було приведено у відповідність до цих документів, а також нормативних документів Мінрегіону України. Однак певна обмеженість у повноваженнях щодо атестації в цей період серйозно заважала виконувати цю діяльність.

Вирішальним для нас став 2016 рік, в якому Спілка була зареєстрована як саморегулівна організація, а в жовтні 2016 року Спілці було делеговано повноваження Мінрегіону щодо проведення професійної атестації архітекторів. Ми отримали можливість самостійно формувати склад Атестаційної комісії, встановлювати регламент її роботи. Видача сертифікатів, а також відмова у видачі та позбавлення сертифіката тепер стало в компетенції виключно Атестаційної комісії.

Організаційна форма діяльності Палати

Перед нами постав вибір: Архітектурна Палата як незалежна від НСАУ організація чи Палата в структурі Спілки. Нами було обрано другий шлях – Архітектурна Палата як структурний підрозділ НСАУ.

Головні аргументи:

— Спілка і Палата уособлюють у собі дві складові професії архітектора – творчо-громадську і професійну; ці дві складові повинні перебувати у гармонії; в цьому сьогодні сенс діяльності НСАУ;

— важливим аргументом був досвід співпраці з комісією професійної практики Міжнародної спілки архітекторів (МСА), секцією якою в Україні є наша Спілка.

Відповідно до рекомендацій МСА такі організації як НСАУ є центрами архітектурних знань, хранителями архітектурної культури, вони організують стажування та підтримку безперервного професійного розвитку (конференції, семінари, ініціювання теоретичних досліджень у сфері архітектури); саме такі організації найбільш ефективно і професійно виконують повноваження  щодо регулювання основ архітектурної діяльності (атестація, ціноутворення у проектуванні, відбір виконавців робіт, корпоративне страхування тощо).

Нормативно-правове забезпечення саморегулювання

 1. Круглі столи з питань створення Архітектурної Палати НСАУ в Чернівцях, Івано-Франківську, Дніпрі, Збаражі Тернопільської області в 2018 році.
 2. ІІІ Пленум правління ХХ скликання 23.11.2018 р.

— рішення про проведення установчої конференції АП НСАУ;

— висування кандидатур на Голову і заступника Голови АП НСАУ;

— узгодження структури АП НСАУ (комісії, комітети тощо);

— пропозиції щодо Ради АП НСАУ.

 1. 17 грудня 2018 р. відбулась установча Конференція АП НСАУ, на якій:

— прийнято рішення про створення АП НСАУ;

— затверджено структуру Палати (комітети, голови комітетів);

— обрано Олександра Чижевського Головою АП НСАУ, Олега Пікущенка – заступником Голови Палати;

— сформовано Раду АП НСАУ, куди ввійшли Голова, заступник Голови Палати, Голови структурних підрозділів (комісій) Палати та Голови усіх регіональних осередків АП НСАУ, які були створені протягом 2017-2018 рр. рішеннями зборів (конференцій) обласних організацій НСАУ;

— обговорено першочергові заходи, завдання на перспективу.

 1. ІV Пленум правління ХХ скликання 21.03.2019 р.

— рішення щодо розміру, порядку оплати та розподілу членських внесків в НСАУ; створення Компенсаційного фонду, страхування.

 1. V пленум правління ХХ скликання 12.06.2020 р.

— затвердження актуалізованих Положення про АП НСАУ та Положень про регіональні осередки АП НСАУ, нового складу Атестаційної архітектурно-будівельної комісії.

Вважаю за необхідне висловити велику подяку усім, хто зробив вагомий внесок в реалізацію заходів щодо підготовки створення АП НСАУ – Ярославу Головку, Олегу Заліщуку (Тернопіль), Олегу Пікущенку, Ярославу Бойко (Чернівці), Миколі Капаку, Олександру Микуляку (Івано-Франківськ), Олегу Павленку, Борису Бурячкову (Суми), Василю Мироненку, Володимиру Міщерякову (Одеса), Олексію Образцову (Дніпро), Анні Кирій (Київ), Михайлу Аліпову (Дніпро), Олександру Удовиченку і усім головам регіональних осередків Палати.

І, звичайно, Олександру Чижевському за колосальну роботу з координації всієї діяльності Спілки щодо розвитку самоврядності та організації виконання делегованого державою повноваження – атестації архітекторів.

 1. Надзвичайно значущою є участь НСАУ у впорядкуванні законодавства України у сфері саморегулювання господарської і професійної діяльності.

Певні законодавчі вимоги для нашої сфери визначено Законом України «Про архітектурну діяльність» (1999 р.) зі змінами та доповненнями, які приймалися в наступні роки. Але цей закон не надає можливості побудувати саморегулівну діяльність в архітектурно-містобудівній сфері відповідно до політики Міжнародної спілки архітекторів (МСА), яку задекларовано в Угоді МСА щодо міжнародних стандартів професіоналізму в архітектурній практиці і яка є основою цієї діяльності у всіх країнах світу.

Тому протягом 2018-2020 рр. ми взяли активну участь в якості членів робочої групи під егідою Мінекономрозвитку України в підготовці проекту Закону України «Про саморегулювання господарської та професійної діяльності» (Олександр Чижевський, Володимир Гусаков). Цей законопроект на даний час узгоджено в установленому порядку і подано в Верховну Раду України. Сподіваємось, що в разі його прийняття ми отримаємо надійну правову базу саморегулювання.

Крім того, ми налагодили партнерські стосунки з народними депутатами і приймаємо участь в опрацюванні інших законодавчих актів, де в тій чи іншій мірі є питання, пов’язані з саморегулюванням.

Це стосується також і нормативних документів Кабінету Міністрів України, Міністерств і відомств:

— проект постанови КМУ «Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури – вересень 2020 р.;

— проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану заходів з її реалізації» – січень-липень 2020 р.;

— наказ Мінрегіону «Про затвердження змін до Порядку внесення плати за проведення атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури та її розмірів» – жовтень 2020 року.

 1. Діяльність Ради АП НСАУ

В 2018-2019 рр. було проведено п’ять засідань Ради Палати, на яких відпрацьовувались практичні питання, пов’язані з удосконаленням атестації архітекторів, підвищенням кваліфікації, страхуванням відповідальності виконавців, налагодженню контролю за виконанням атестованими архітекторами стандартів професійної діяльності, Правил етики архітектора. Уточнювались повноваження регіональних осередків АП НСАУ, методи і напрямки діяльності структурних підрозділів АП НСАУ тощо:

— м. Київ – 17 грудня 2018;

— м. Чернівці – 28 лютого – 1 березня 2019 р.;

— м. Суми – 24-25 травня 2019 р.;

— м. Одеса – 18 жовтня 2019 р.;

— м. Яремча Івано-Франківської області – 21-22 лютого 2020 року.

Палата сьогодні

Продовжується робота з атестації архітекторів.

Проводиться робота з підвищенням кваліфікації атестованих архітекторів (продовження дії сертифікатів), з обов’язкового страхування їх відповідальності.

В 2019-2020 рр. покращилась ситуація із сплати членських внесків атестованими архітекторами, але повністю вирішити цю проблему поки що не вдалось. Хочу подякувати Івано-Франківській організації (Микола Капак, Олександр Микуляк), Тернопільській організації (Ярослав Головко, Олег Заліщук), Рівненській організації (Микола Пасічник, Валентин Дем’янов), Полтавській організації (Едуард Зубашич, Володимир Гузик) за наполегливу роботу з атестованими архітекторами в своїх регіонах щодо забезпечення сплати ними членських внесків.

Завдання на наступні три роки

 1. Забезпечити активну діяльність комісій АП НСАУ. Актуалізувати Регламент атестаційної архітектурно-будівельної комісії НСАУ, звернувши особливу увагу на порядок застосування санкцій до порушників Стандартів професійної діяльності та Правил етики архітектора.

Підготувати та впровадити порядок вирішення спорів між членами саморегулівної організації, між саморегулівною організацією та її членом, між саморегулівною організацією або її членами і третіми особами, порядок формування та ведення реєстру атестованих архітекторів.

Запровадити дієвий моніторинг виконання атестованими архітекторами Стандартів професійної діяльності, Правил етики архітектора.

Налагодити надання інформаційно-консультативних та інших послуг членам АП НСАУ.

Забезпечити участь Палати в ціноутворенні на проектні роботи, в заходах щодо антидемпінгу.

Активно працювати над створенням нормативно-правової бази та впровадженням архітектурних конкурсів щодо отримання замовлень на проектування архітектурних об’єктів.

Розгорнути роботу щодо створення системи практичного стажування  випускників вищих архітектурних навчальних закладів з метою забезпечення їх підготовки до атестації (інтернатура).

Внутрішня професійна і міждисциплінарна комунікація

Традиційною і важливою подією у професійному житті були щорічні огляди-конкурси на кращий проект (будівлю) «Премія Національної спілки архітекторів України», які проводились в звітній період кожного року. В цьому році, не дивлячись на карантин в зв’язку з пандемією, огляд-конкурс проведено, я вважаю, цілком успішно. Про це свідчить кількість представлених на конкурс об’єктів (більш ніж 100), і що особливо приємно – значно вищий рівень архітектурних рішень, ніж в попередні два роки. Вважаю за необхідне відмітити традиційно активну участь в конкурсі архітекторів Києва, Дніпра, Львова, Чернівців. Це безумовно свідчить про активне ставлення до цього заходу відповідних організацій Спілки. Хочу поздоровити всіх переможців і лауреатів конкурсу. Особливо авторські колективи, лідери яких Сергій Філімонов, Олексій Образцов, Дмитро Васільєв і, звичайно, Оксана Шумелда – переможець номінації «Відкриття року 2019». Вони стали переможцями в декількох номінаціях.

Традиційним стали також організація і проведення разом з організаторами виставки КиївБілд Марафону проектів в Міжнародному виставковому центрі. В програмі марафонів презентація авторами найбільш значних проектів для столиці та інших міст України. Фактично таким чином відбувається знайомство з майбутнім архітектури країни. Останній марафон відбувся в жовтні 2020 року.

Значною подією в контексті міжпрофесійної консолідації була підготовка «Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності». Ініціаторами цієї роботи була Спілка. В якості концептуально-методологічної основи було прийнято «Основи нормативно-правового регулювання архітектурно-урбаністичної сфери», розроблені Спілкою. На нас також було покладено координацію розробки даної Концепції, затвердження якої передбачено Кабінетом Міністрів України.

Серед розробників Концепції Мінрегіон, НСАУ, Конфедерація будівельників України (КБУ), Будівельна Палата України, ВRDO (офіс ефективного регулювання), Діпромісто, ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», IDLO (міжнародна організація права), експерти програми надання технічної допомоги Україні GIZ , інші організації та громадські формування. Всього в підготовці двадцяти двох аналітичних записок прийняло участь біля 80 фахівців. Хочу подякувати нашим колегам за активну участь в цій надзвичайно відповідальній роботі – Юрію Чудновському, Володимиру  Нікітіну, Ганні Аліковій, Олександру Буряку, Олександру Кащенко, Костянтину Колеснікову, Наталії Кондель-Перміновій, Тетяні Криштоп, Юрію Серьогіну, Ігорю Соколову, Олександру Чижевському, Віктору Яценку, усім, хто зробив свій внесок в розробку Концепції.

На даний час Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану заходів з її реалізації» знаходиться на підпису.

Конкурси. Фестивалі. Літні школи для студентів архітектурних навчальних закладів

В 2018-2020 рр. спостерігалась активізація конкурсної діяльності в Україні. Треба відмітити значне зростання інтересу органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, компаній, які виробляють будівельні матеріали та технології.

Національна спілка архітекторів України брала активну участь в підготовці умов та формуванні журі цілого ряду міжнародних конкурсів:

— конкурс «Територія Гідності» та «Музей Майдану» (2017-2018 рр.);

— конкурс на проект Меморіалу депортації кримських татар (лютий-березень 2018 р.);

— міжнародний архітектурний конкурс на кращий проект Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» у м. Києві; НСАУ брала активну участь в експертній оцінці умов конкурсу на всіх етапах його проведення; в журі конкурсу від Спілки входили Янош Віг, Сергій Целовальник і Анна Кирій;

— міжнародний конкурс «Модернізація року – Європейська нагорода» (2019-2020 рр.); конкурс є масштабним проектом, що покликаний відмічати, промувати та нагороджувати інвесторів, проектувальників та виконавців кращих об’єктів, створених в ході модернізації та нового будівництва; головний принцип при визначенні переможців конкурсу – найкращі реалізації нагороджуються під час співпраці інвестора, проектувальника й підрядника; патронат конкурсу в Україні здійснювала НСАУ в співробітництві з Асоціацією міст України.

Приємно відзначити, що в 2019 році з 6 головних нагород 4 отримали українські об’єкти, а головну нагороду отримав харківський об’єкт «Реконструкція будівлі по проспекту Тракторобудівників, 144 під центр адміністративних послуг»; створення високоякісного міського простору, що оточує будівлю в одному з периферійних районів міста серйозно вплинуло на підвищення його престижу у мешканців міста.

Спілкою організовано і проведено конкурси:

— конкурс на кращу концепцію ревіталізації річки Либідь у Києві; проведено в партнерстві з Благодійним фондом «Наша Либідь» (2018 р.);

— Всеукраїнський архітектурний конкурс «Архітектура Змін» проведено в співдружності з Асоціацією «Укрцемент» та компанією «Надія»; великий інтерес конкурс викликав у студентської молоді, для якої були передбачені окремі номінації (2018-2019 рр.);

— Всеукраїнський конкурс на кращу концепцію історико-культурного, туристичного центру «Річкова брама тисячолітнього Києва» на Поштовій площі Києва (2020 р.).

Організовано і проведено дві літні школи для студентів архітектурних вищих закладів:

— літня школа «Театр архітектури в Свірзькому замку на Львівщині» організована спільними зусиллями НСАУ і Львівської обласної організації НСАУ (з 9 по 14 липня 2018 р.);

— літня школа «Свірзький замок – РеКреація», учасниками якої стали студенти і викладачі архітектурних факультетів НАОМА, НАУ, Львівської Політехніки, Івано-Франківського НУНГ (серпень 2019 р.).

Проведення школи стало можливим завдяки підтримці Польського інституту в Києві.

Фестивалі

— «Архітектурна спадщина – від традиції до інновацій»; проведено разом з Орденом архітекторів Румунії в м. Сучаві (Румунія);

— в листопаді 2019 р. в містах Києві і Черкасах відбулись заходи, присвячені 100-річчю школи мистецтв Баухауз та німецьким архітекторам, які працювали в Радянському Союзі в 30-ті роки ХХ століття, велику допомогу в підготовці виставки надала PRAGMATIC MEDIA та Мирослава Ляхович (Львів);

— наприкінці серпня 2020 р. відбувся фестиваль, огляд робіт та церемонія нагородження першої Національної премії з ландшафтної архітектури та садового дизайну; слід відмітити високий професійний рівень представлених на огляд-конкурс робіт.

В Центральному будинку архітектора проходили персональні виставки архітекторів Владислава Ганзела, Олега Стукалова, Віктора Кудіна, Юрія Пісковського, виставка пам’яті відомого архітектора минулого Самуїла  Вайнштейна та інших наших колег, відбувались презентації видань архітекторів.

Значною подією в професійному житті став Фестиваль STEEL  FREEDOM 2020, який вперше відбувся в закритому форматі з онлайн-трансляцією, об’єднавши майже 5000 глядачів. В різних конкурсах фестивалю прийняли участь 125 команд (72 розроблених проектів), конкурси на об’єктах міст Івано-Франківська, Маріуполя.

Друга частина Фестивалю – лекції відомих архітекторів України Дмитра Васильєва, Олексія Образцова, Олександра Максимова, Володимира Йосипчука та інших наших колег.

Участь у підготовці законодавчих і нормативних документів

Підготовка пропозицій до Парламентських слухань 18 квітня 2018 р. на тему «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні». Участь в сприяннях.

Участь у підготовці змін до ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту» (липень 2019 р.).

Участь в підготовці проекту Неурядової програми масового оновлення та збереження житлового фонду в Україні шляхом капітального ремонту, комплексної реконструкції та модернізації будинків й інфраструктури територій забудови кварталів і мікрорайонів міських житлових масивів (серпень 2019 р.).

Участь у підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження традиційного характеру середовища та протидії хаотичної забудови» (Мінкультури – січень 2020 р.).

Погодження проекту Концепції державної політики та плану з її реалізації по досягненню цілі 10.1 «Українці живуть у комфортних містах та селах» Програми діяльності Кабінету Міністрів України (лютий 2020 р.).

Підготовка зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» (травень 2020 р.).

Підготовка зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій уповноважених органів містобудування та архітектури» (травень 2020 р.).

Участь у підготовці та експертній підтримці Закону України № 711 від 17.06.2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» (2020 р.).

Експертна підтримка законопроекту № 2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (2020 р.).

Участь у підготовці проектів Постанов Кабінету Міністрів України протягом 2018-2020 рр.:

 • «про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»;
 • «про склад та джерела отримання вихідних даних для розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади»;
 • про затвердження класифікації обмежень у використанні земель, які можуть встановлюватись комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території»;
 • «про затвердження Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила його застосування»;
 • «про порядок проведення експертизи комплексного плану просторового розвитку громади та генерального плану міста»;
 • у роботі експертної групи Ради донорів при Мінрегіоні з підготовки пропозицій щодо внесення змін у законодавство України з питань просторового планування.

НСАУ є співзасновником Ліги спілок професіоналів України, в складі якої увійшла до Координаційної ради при Прем’єр-міністрі України по створенню Національної інфраструктури геопросторових даних.

Участь в робочих групах Мінрегіона України з:

— напрацювання пропозицій щодо внесення змін до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (І. О. Писарець – з березня 2020 р.);

— архітектурно-містобудівна Рада Мінрегіону України (В. Г. Ширяєв – з березня 2020 р.);

— напрацювання пропозицій щодо формування системи законодавчого,  нормативного та нормативно-правового забезпечення застосування ВІМ-технологій на всіх етапах життєвого циклу об’єктів будівництва (С. Г. Буравченко – з березня 2020 р.).

Участь в робочій групі Мінкультури України з розгляду актуальних матеріалів історико-архітектурного опорного плану м. Києва, які підготовлено для чинного погодження та затвердження (В. Б. Жежерін, В. Г. Ширяєв, О. П. Олійник, А. Є. Куделін, Г. С. Духовичний) – грудень 2020 р.

Міжнародна діяльність 

 1. 9 червня 2019 рокув Баку (Азербайджан) відбувся позачерговий форум Міжнародної спілки архітекторів, присвячений темі «Масовий туризм в історичних містах». 10-11 червня пройшла Генеральна Асамблея, де обговорювались важливі зміни до Статуту МСА та процес підготовки до Конгресу та Асамблеї в Ріо-де-Жанейро, що заплановані на липень наступного року. Україну на Асамблеї представляли віце-президенти НСАУ Олена Олійник, Олег Пікущенко та президент Архітектурної Палати України, віце-президент НСАУ Олександр Чижевський. Крім того, учасниками Конгресу стали Сергій Чечельницький та Тетяна Поліванова (Харків), Ігор Богданов (Дніпро). В конкурсі-огляді на кращий проект також були представлені роботи українських архітекторів (ПТАМ «Віктор Кудін», Банк-Готель). Серед багатьох виставок країнами ІІ Регіону МСА була підготовлена також окрема експозиція, присвячена історичним містам.

На Асамблеї обговорювались питання архітектурної освіти, сталого розвитку міст та архітектурних конкурсів. Можна пишатись, що в Україні, на відміну від багатьох інших пострадянських країн, пройшов конкурс під егідою МСА («Бабин Яр»), і ведеться активна робота в комісіях Міжнародної спілки. На наступному Конгресі МСА в Ріо, який буде називатися «Всі світи – один світ», Україна має представити ще ширшу картину архітектурної діяльності і освіти. Безумовно, Конгрес сприяв розвитку подальших зв’язків України з світовою архітектурною спільнотою. Було досягнуто домовленість про проведення Міжнародного семінару з архітектурної освіти в Києві.

 1. Відбулися зустрічі президентів Спілок архітекторів ІІ Регіону: 7-10 листопада 2018 р. в Афінах (Греція). НСАУ представляли віце-президенти О. П. Олійник та О. П. Чижевський. Була проведена конференція Спілки інженерів Греції.

Наступна зустріч відбулася в Ризі в листопаді 2019 року. Водночас було проведено Конференцію «Архітектура Міграцій». Вперше на цій зустрічі було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Національною спілкою архітекторів України і Латвійською асоціацією архітекторів. В ньому передбачено: обмін інформацією щодо архітектурної політики, архітектурних стандартів, професійного досвіду та якісного дизайну в архітектурі та містобудуванні; в галузі архітектурного законодавства; щодо взаємної діяльності обох організацій; про виставки та конкурси; навчальними програмами та професійними навчальними поїздками; іншим сферам професійної співпраці, наприклад лекціям з архітектури, семінарам, практикумам, дискусіям, конференціям тощо.

І остання – в Будапешті 2020 р. НСАУ представляла О. П. Олійник.

 1. В Кракові 7-9 жовтня 2019 р. проходило Міжнародне бієннале архітектури. Темою цього видатного міжнародного конкурсу в 2019 році було: «Зв’язки – місто та ріка». В програмі, крім проектного конкурсу, було передбачено презентації міжнародних експертів, присвячені цій тематиці. Доповіді відбиралися поважним міжнародним журі на основі попереднього перегляду рефератів. Серед багатьох міжнародних учасників було відібрано 4 доповіді від України: О. П. Олійник на тему: «В пошуках втрачених просторів: концепція поєднання столиці-міста Києва з акваторією р. Дніпро», О. Барановського та О. Рутковської з Києва, К. Соболєва з Харкова та Б. Гоя зі Львова. Наукові зв’язки між Україною та Польщею посилюються.
 2. Відбулася чергова конференція і асамблея FABSR в Турції 22-23 листопада 2019 року. Україну представляли О. П. Чижевський та О. Л. Пікущенко.
 3. Відновлено роботу з МАСА. НСАУ взяла участь в засіданні Координаційної Ради, що відбулася в Грузії (Батумі) онлайн в листопаді 2020 року.
 4. НСАУ сприяла відновленню роботи над проектом Музею гідності, який виграв Jan Kleihues, німецький архітектор. Залучили міжнародні зв’язки.
 5. Враховуючи обмеження мобільності та діяльності МСА в 2021 році в зв’язку з пандемією, суму членських внесків на 2021 р. зменшено на 25%.

По напряму архітектурної освіти:

 1. Продовжувалась праця в Міжнародній раді з питань архітектурної освіти Міжнародної спілки архітекторів (EDUCOM). Відредаговано «Хартію з архітектурної освіти» МСА-ЮНЕСКО – остання версія 2017 р. розроблена з участю О. П. Олійник (НСАУ), вперше зроблено український переклад, який розміщено на сайтах МСА та НСАУ і розповсюджено серед ВНЗ України.
 2. Відбулося кілька засідань Міжнародної ради з питань архітектурної освіти – в Мадриді 11-12.06.2018; в Парижі 02.2019 та 27.01.2020; 03.12.2020 (онлайн). На засіданнях було затверджено Хартію, розглядалися питання міжнародної акредитації архітектурних шкіл згідно вимог ЮНЕСКО-МСА та звіти експертів по акредитації. На засіданні також було розглянуто і затверджено умови двох міжнародних конкурсів для архітектурних шкіл – Премії МСА-ЮНЕСКО для архітектурних шкіл за інноваційне навчання в архітектурі (буде присуджено п’ять премій за інноваційні методи навчання, впровадження нових технологій, енергозбереження, зв’язок з практикою і т. ін.) та Міжнародного студентського конкурсу «Майбутнє спадщини: сучасні дії та майбутнє міст в умовах стійкого розвитку».
 3. НСАУ в особі О. П. Олійник взяла участь в акредитації (валідації) архітектурних факультетів Університетів в Каїрі (Єгипет) — 2017, Аджмані (ОАЕ) — 2018 та архітектурної школи в Монпельє (Франція) — жовтень 2019. О. П. Олійник виконувала обов’язки віце-голови комісії. Така валідація дає право випускникам працювати в усьому світі і підвищує міжнародний рейтинг університету
 4. В січні 2020 року КНУБА подав заявку до EDUCOM. Тож сподіваємось, що за сприянням Національної і Міжнародної спілок архітекторів цю справу буде завершено. Тому що в Україні досі немає жодної архітектурної школи, акредитованої в системі ЮНЕСКО-МСА. Звичайно, процес підготовки до міжнародної акредитації триває більше року і вимагає величезних зусиль викладачів, керівництва і студентів, а також певних фінансових затрат, проте значимість такої акції для престижу ВНЗ і країни в цілому є надзвичайною.
 5. Як члена Комісії з архітектурної освіти віце-президента НСАУ О. П. Олійник було запрошено з доповіддю на Міжнародний семінар«Якість викладання та професійна мобільність«, організований Радою Архітекторів та урбаністів Бразилії (CAU/SP) та Міжнародною спілкою архітекторів (UIA), в місті Сан-Паулу (Бразилія) 27-29 травня 2019 року. Основною темою цієї міжнародної події були проблеми та досягнення в галузі вдосконалення якості, узгодження стандартів архітектурно-дизайнерської освіти та визначення стратегічної важливості професійної та академічної мобільності в архітектурі. Олійник О.П. виступила з доповіддю «Процес міжнародної акредитації: етапи проходження», де поділилась своїм досвідом роботи в якості експерта ЮНЕСКО-МСА.
 6. В Україні, також певним чином завдяки міжнародній діяльності НСАУ в системі архітектурної освіти, було прийнято в 2020 р. Стандарт спеціальності для бакалаврів-архітекторів з урахуванням всіх вимог Хартії про архітектурну освіту.
 7. Проведено два огляди-конкурси дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України (Полтава, листопад 2018; та Рівне 2019), організатором яких виступає багато років НСАУ. Головою журі був Президент Спілки В. М. Гусаков. В конкурсі в Рівному прийняли участь 337 найкращих студентських дипломних робіт з 24-х українських закладів вищої освіти та кілька іноземних, в Полтаві – біля 400. Конкурс 2020 року перенесено на 2021 рік.
 8. За сприяння НСАУ проведено Міжнародний Конгрес «Архітектура, будівництво, дизайн» в Хелмі в квітні 2018 р.; Всеукраїнську наукову конференцію «Співпраця українських університетів і Національної спілки архітекторів у розвитку архітектурно-містобудівної освіти» Харків, 24-25 листопада 2020 (разом з ХНУБА — О. П. Буряк) та ряд інших.

З питань охорони та збереження культурної спадщини:

 1. НСАУ брала участь

— в багатьох засіданнях міжфракційних депутатських обєднань «За Київ», ГО «Спадщина Китаєво», «Почайна», «Поштова площа», присвячених питанням охорони культурної спадщини;

— в нарадах Мінрегіонбуду щодо Складу та змісту історико-архітектурного опорного плану;

— в парламентських слуханнях по тематиці авторських прав та культурної спадщини;

— зроблено ряд експертних висновків по дисгармонійній забудові, зокрема Чкалівському скверу; Гончара 17-23; Гончара, 55; Нижньому валу, 27-29; території Сінного ринку, Театру на Подолі та ін;

— обговорення і правки до ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту» та ін.

 1. НСАУ отримала Грант УКФ «Розробка концепції ревіталізації та пристосування Замку у с. Свірж Перемишлянського району Львівської області» — 15 вересня 2018 року- 30 листопада 2018 року. Проект передбачав вперше в Україні розробку концепції ревіталізації пам’ятки архітектури як мультифункціонального простору на засадах сталого дизайну та проведення ряду заходів: історико-архівних та натурних досліджень, архітектурно-археологічних обмірів, виставки «Замок Свірж: Генеза», виготовлення проектної документації пристосування та реставрації, моніторинг природного середовища і проведення «Екопікніка», зйомки фільму і введення об’єкту в інформаційний простір. Кінцевим етапом стала презентація концепції актуальних принципів ревіталізації історичного  обєкту, які сприятимуть сталому зростанню туристичного потенціалу району, розвитку креативних індустрій, збереженню національної спадщини. Координатором проекту виступила віце-президент О. П. Олійник.
 2. Участь у фестивалі Житомирської облдержадміністрації «Жовтень в «Жовтні»» 01 листопада 2018 р. Презентація роботи «Концепція музейних та відкритих просторів міста» (О. П. Олійник). Співпраця з Департаентом охорони культурної спадщини. Розробка пропозицій по дизайну інтер’єрів для трьох музеїв міста: Житомирського краєзнавчого музею, будинку магістрату та музею ім.Буханчука неподалік Житомира, в с. Кмитів.
 3. Розробка і підготовка Номінаційного досьє по Хрещатику для включення у всесвітню спадщину ЮНЕСКО (Олійник О.П). Підготовка в період 2016-2018 рр разом з експертами Польщі, Німеччини, Білорусії, України та Росії спільного досьє «Центральні магістралі 40-50 років країн Східної і Центральної Європи». Туди включались вул. Хрещатик, Маршалковська у Варшаві, Карл-Маркс-Штрассе в Берліні, просп. Леніна в Мінську та Тверська в Москві. О. П. Олійник, експерт від України,  підготувала досьє на Хрещатик,  довівши, що він відрізнявся від інших тоталітарних ансамблів яскраво вираженою національною ідентичністю, традиціями і контекстуальністю. Передано матеріали до друку в Німеччину.
 4. Жовтень 2018 – Виставка по Хрещатику в Софії Київській (НСАУ — партнер).
 5. В рамках «Архітектурної школи Свірж» 2020 під керівництвом Олійник О.П розроблено  Охоронні паспорти паспорти та облікові картки на об’єкти історико-культурної спадщини національного значення: 1.Свірж Замок — паспорт та облікова картка; 2. Свірж Церква Св. Трійці та Успіння Богородиці —  паспорт та облікова картка; 3. Свірж Вежа — паспорт; 4. Глібовичі дзвіниця — паспорт; 5. Костел Св. Миколая та Анни в Бібрці — паспорт.
 6. Участь в роботі ІКОМОс – В. М. Гусаков, О. П. Олійник.

Фінансовий стан НСАУ у 2018-2020 рр.

В звітний період 2018-2020 рр. фінансовий стан Спілки був надзвичайно непростим. Фінансову ситуацію ускладнювали серйозні обставини.

 1. В зв’язку з втратою статусу неприбуткової організації НСАУ змушена була працювати з 1 жовтня 2017 року по 3 серпня 2020 року на єдиному податку – фактично весь звітний період.

В зв’язку з цим ми мали обмеження в доходах (не більше 5 млн грн на рік).

Фактично були відсутні можливості збільшення ресурсного забезпечення статутної діяльності (збільшення заробітної плати співробітникам апарату, фінансування творчих заходів тощо).

Крім того, для наших партнерів значно ускладнились можливості надання безповоротної фінансової допомоги Спілці, тому що здійснити це вони могли тільки з прибутку своїх підприємств. Це призвело фактично до втрати цієї статті доходів. Так, якщо за 9 місяців 2017 року надходження від безповоротної фінансової допомоги склали 718 100 грн, то за 11 місяців 2020 р. – всього 22000 грн.

 1. Фінансова ситуація ще більше ускладнилась в зв’язку з пандемією короновірусу і введенням карантину в країні. Так фактично на 50% зменшились надходження від передачі приміщень ЦБА в оренду. Припинено повністю концертну діяльність, значно обмежено діяльність ресторану, салону краси, інших орендаторів. Тому із запланованих на 2020 рік доходів від оренди 5273 730 грн ми очікуємо максимум 2663 000 грн, і це при тому, що доходи від оренди складають майже 90 % усіх надходжень.

Не дивлячись на ситуацію, що склалася, ми своєчасно і в повному обсязі сплачували податки, комунальні послуги, інші обов’язкові платежі. Одночасно прийшлось перевести співробітників на неповний робочий день, де кого відпустити у відпустку без збереження заробітної плати. В зв’язку з цим відбулось значне падіння середньої зарплати співробітників (5761 грн/місяць у 2018 році – 3000 грн у 2020 році).

Як позитив, хочу відмітити зростання надходжень від членських атестованих архітекторів:

 • 2018 рік – 357 580 грн;
 • 2019 рік – 419 651 грн;
 • 11 місяців 2020 року – 618 831 грн.