Положення про Архітектурну Палату Національної спілки архітекторів України (Нова редакція)

Затверджено

Рішенням ІІ Пленуму

правління НСАУ

ХХІ скликання

від 13 грудня 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АРХІТЕКТУРНУ ПАЛАТУ

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ

(Нова редакція)

Київ – 2021

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Положення про Архітектурну палату (далі за текстом – Палата) Національної спілки архітекторів України (далі  – НСАУ) розроблене відповідно до ст. 16-1 Закону України “Про архітектурну діяльність” та п.19. ст..17 Статуту Національної спілки архітекторів України.
 • Положення визначає порядок формування та діяльності Палати та є основним її внутрішнім документом.
 • Палата об’єднує всіх атестованих архітекторів і здійснює діяльність на всій території України у відповідності до Конституції України, законів України, Статуту НСАУ і цього Положення, інших законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність творчих спілок і самоврядних організацій, а також регламентують умови здійснення архітектурної та містобудівної діяльності.
 • Палата є структурним підрозділом НСАУ без статусу юридичної особи.
 • Палата має печатку з написом українською мовою, емблему та іншу атрибутику, склад і зразки якої затверджуються правлінням, президією правління або з’їздом НСАУ та реєструються у встановленому законодавством порядку.
 • Палата набуває повноважень з моменту затвердження цього Положення  пленумом правління (президією правління, з’їздом) НСАУ.
 • Офіційною мовою Палати є українська.
 • Повна офіційна назва Палати:

українською мовою: — Архітектурна палата Національної спілки архітекторів України;

англійською мовою: — Architectural Chamber of National Union of Architects of Ukraine;

 • Скорочена офіційна назва:

українською мовою: — АП НСАУ

англійською мовою: — AC NSAU

 • Місцезнаходження Палати:
 1. Україна, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 7.
 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ПАЛАТИ

2.1.      Метою Палати є сприяння реалізації соціальної ролі  архітектора, забезпечення високої якості послуг у сфері архітектурної діяльності та містобудуванні, захист суспільства від можливих негативних наслідків непрофесійних дій атестованого архітектора.

2.2.      Завданням  Архітектурної палати НСАУ є:

—           об’єднання всіх атестованих архітекторів;

—           створення належних умов для творчої професійної діяльності членів Палати;

—           забезпечення і захист прав та законних професійних, творчих та економічних інтересів  членів Палати;

—           захист інтелектуальної власності членів Палати;

—           забезпечення безумовного дотримання членами Палати національних стандартів професійної діяльності;

—           організація процесу оптимізації ціноутворення у проектуванні, контроль відповідності вартості проектних робіт соціально-економічним умовам творчої та професійної діяльності атестованих архітекторів.

—           забезпечення страхування професійної відповідальності членів Палати.

2.3.      Палата здійснює наступні функції:

—           приймає участь у професійній атестації  архітекторів;

—           створює комісії, секції, робочі групи в межах Палати відповідно до затвердженої на конференції структури Палати;

—           розробляє програми підвищення  кваліфікації архітекторів, організує та здійснює разом з Навчально-експертним центром НСАУ заходи по підвищенню кваліфікації архітекторів;

—           організує проведення лекцій, семінарів, конференцій та інших інформаційно-освітніх заходів;

—           збирає, аналізує та поширює інформацію, що пов’язана з діяльністю атестованих архітекторів та забезпечує нею членів Палати;

—           здійснює контроль за дотриманням атестованими архітекторами стандартів професійної діяльності та Правил професійної етики архітектора;

—           протидіє явищам демпінгу та нечесної конкуренції між архітекторами у спосіб, незаборонений законодавством;

—           веде співпрацю з іншими організаціями в галузі архітектури;

—           надає інформаційно-консультативну та юридичну допомогу членам Палати;

—           веде  реєстр атестованих  архітекторів;

—           бере участь у методичному і нормативно-правовому забезпеченню архітектурної діяльності  в Україні;

—           здійснює інші функції, що відповідають меті та завданням Палати.

 1. ЧЛЕНИ ПАЛАТИ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
 • Палата функціонує на принципах індивідуального членства.
 • Членство атестованого архітектора в АП НСАУ є обов’язковим, якщо саморегулівній організації НСАУ делеговано повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури з регулювання професійної діяльності.

Для набуття членства в Палаті атестований архітектор звертається до Регіонального осередку Палати, в якому він планує здійснювати свою професійну діяльність, з заявою (встановленого зразка) на ім’я Президента НСАУ, про прийняття його в члени Архітектурної палати НСАУ. Після розгляду Регіональним осередком  заява направляється на адресу НСАУ. Атестований архітектор вважається членом Архітектурної палати НСАУ з дати прийняття позитивного рішення Президентом НСАУ.

Оригінал заяви з резолюцією Президента НСАУ передається до АП НСАУ, її
скан-копія направляється до Регіонального осередку.

 • Члену Палати видається членський квиток встановленого зразка.
 • Членство в Палаті припиняється:

—           у разі припинення дії сертифіката;

—           у разі  несплати членських внесків протягом шести місяців членство в Палаті припиняється, а також вноситься відповідне повідомлення до реєстру атестованих осіб;

—           у разі позбавлення членства за порушення Правил професійної етики архітектора або Стандартів професійної діяльності;

—           за заявою члена Палати у разі добровільного виходу;

—           у разі смерті члена Палати.

 • Рішення про позбавлення членства в Палаті та анулювання дії сертифікату приймається Президентом НСАУ за поданням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії НСАУ, підготовленого на підставі відповідних висновків та пропозицій Регіонального осередку.
 • Розмір та порядок сплати вступних і членських внесків встановлюється пленумом правління НСАУ за пропозицією Ради Палати.
 • При виключенні або виході з членів Палати вступні та членські внески поверненню не підлягають.
 • Члени Палати мають право:
 • брати участь в управлінні Палатою через участь в зборах регіональних осередків Палати та конференції Палати;
 • бути обраним до керівних органів  Палати та її регіональних осередків (за умови членства в НСАУ);
 • брати участь в структурних підрозділах Палати;
 • брати участь у заходах, що організуються та проводяться Палатою і НСАУ на умовах, визначених Палатою та НСАУ;
 • вносити питання на розгляд Палати, що належить до її компетенції;
 • звертатися до Палати та до всіх її органів за підтримкою і захистом своїх авторських, майнових та інших законних прав;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Палати та її регіональних осередків;
 • користуватися видавничою та інформаційною базами, усіма видами допомоги Палати необхідної для здійснення своєї професійної діяльності;
 • отримувати правовий супровід та захист в своїй професійній діяльності на умовах, визначених Палатою;
 • при здійсненні страхування професійної відповідальності використовувати можливості, які надаються Архітектурною палатою НСАУ;
 • отримувати виплати з консолідованого страхового  фонду у випадках та на умовах, визначених в «Положенні про консолідований страховий фонд»;
 • вийти з членів Палати;
 • бути членом декількох саморегулівних організацій, якщо такі саморегулівні організації об’єднують суб’єктів професійної діяльності щодо створення об’єктів архітектури.
  • Члени Палати зобов’язані:
 • дотримуватись стандартів професійної діяльності, Правил професійної етики архітектора, цього Положення, відповідних положень про регіональні осередки, Статуту НСАУ, рішень керівних органів НСАУ, Палати та її регіональних осередків;
 • брати участь у діяльності регіонального осередку, відповідно до Положення про регіональний осередок;
 • звітувати про свою професійну діяльність за визначенням та регламентом, що встановлюється керівними органами Палати;
 • здійснювати страхування професійної відповідальності у консолідованому страховому фонді на умовах, визначених у «Положенні про консолідований страховий фонд»;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески у встановлених розмірах та порядку.
 1. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАЛАТИ
 • Керівні органи Палати – це посади та колегіальні органи, які здійснюють управління Палатою.
 • Керівними органами Палати є:
 • правління Національної спілки архітекторів України (НСАУ);
 • Президент НСАУ;
 • конференція Архітектурної палати НСАУ (далі-Конференція);
 • рада Архітектурної палати НСАУ (далі – рада Палати);
 • голова Архітектурної палати НСАУ (голова Палати).
 1. КОНФЕРЕНЦІЯ
 • Конференція є вищим керівним органом Палати.
 • Звітно-виборча конференція скликається головою Палати не рідше одного разу на 3 (три) роки. Позачергова конференція може бути скликана рішенням ради Палати або на вимогу третини членів Палати.
 • Дата, час, місце проведення та порядок денний Конференції оприлюднюється на офіційному сайті Палати не пізніше ніж за 25 календарних днів до її скликання.
 • Делегати на Конференцію обираються на зборах (конференціях) регіональних осередків Палати за нормою представництва, яка за пропозицією ради Палати, встановлюється пленумом правління (з’їздом) НСАУ (за квотою від кількості членів Регіональних осередків Палати, які своєчасно сплачують членські внески). Голова Палати, заступник голови Палати, голови структурних підрозділів Палати та голови регіональних осередків Палати приймають участь у роботі Конференції як делегати за посадою.
 • Конференція є повноважною, якщо у ній бере участь не менше двох третин обраних делегатів.
 • Головує на Конференції голова Палати, а у разі його відсутності заступник голови Палати.
 • Кожен делегат Конференції має один голос.
 • Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів шляхом прямого голосування.
 • Голова Палати обирається шляхом таємного голосування.
 • До компетенції Конференції належить прийняття рішень з наступних питань:

—           розгляд та затвердження структури Палати;

—           обрання кандидата на посаду голови Палати та подання пропозицій щодо звільнення голови Палати;

—           затвердження складу ради Палати;

—           визначення основних напрямків діяльності і затвердження річного плану діяльності Палати;

—           розгляд та затвердження звіту голови Палати за звітний період;

—           заслуховування інформації та прийняття рішень щодо результатів роботи ревізійної комісії НСАУ стосовно роботи Архітектурної палати НСАУ;

—           прийняття рішення щодо будь-якого питання, в тому числі віднесеного до компетенції інших органів Палати, винесеного президією (пленумом правління, з’їздом) НСАУ, головою Палати, радою Палати або за зверненням не менше 10%  членів Палати.

5.11.    Рішення Конференції оформлюються письмово і є  обов’язковими до виконання усіма членами Палати.

 1. РАДА ПАЛАТИ
 • Рада Палати є постійно діючим колегіальним органом управління Палатою.
 • До складу ради Палати входять голова Палати, його заступник, голови регіональних осередків Палати та голови постійно діючих структурних підрозділів. Раду палати очолює голова Палати.
 • Члени ради Палати здійснюють свої повноваження на громадських засадах, але можуть отримувати компенсацію витрат, пов’язаних з діяльністю Палати, якщо така компенсація передбачена бюджетом НСАУ.
 • Термін повноважень членів ради Палати складає три роки.
 • Рішення Ради приймаються на засіданнях ради або шляхом електронного голосування.
 • Рішення про проведення електронного голосування приймається головою Ради.
 • Електронне голосування здійснюється відповідно до «Положення про порядок електронного голосування ради Архітектурної палати НСАУ».
 • Чергові засідання ради проводяться, як правило, один раз на три місяці. Позачергові засідання ради проводяться за рішенням голови Палати, або на вимогу не менше третини членів ради.
 • Про чергове засідання ради її члени мають бути повідомлені не пізніше ніж за 15 робочих днів до засідання із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання ради з питань, що потребують термінового вирішення надсилаються не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення засідання із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного.
 • Засідання ради є повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж дві третини її складу. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів ради Палати. Якщо голоси членів ради розділилися порівну, головуючий має право переважного голосу. У випадку відсутності кворуму протягом 15 робочих днів має бути проведено позачергове засідання ради.
 • У випадку проведення електронного голосування, рішення ради приймається за умови, якщо за нього проголосували більше половини всіх членів ради. Члени ради повинні голосувати в строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надсилання повідомлення. В іншому випадку рішення вважається неприйнятим. Рішення електронного голосування оформлюється в письмовій формі.
 • У разі неможливості прийняти участь в засіданні ради голова регіонального осередку Палати може уповноважити свого заступника взяти участь в її засіданні з правом голосу про що, він повинен  повідомити голову ради письмово.
 • Рада Палати:

—           забезпечує виконання рішень керівних органів НСАУ, які стосуються Палати;

—           забезпечує виконання рішень Конференції;

 • розробляє поточні плани діяльності Палати та заходи необхідні для їх реалізації;
 • розробляє положення, регламенти, рекомендації, правила, інструкції та інші внутрішні документи Палати;
 • вирішує поточні питання діяльності Палати, не віднесені до компетенції голови Палати;
 • визначає місце, час та порядок денний Конференції;
 • створює структурні підрозділи Палати відповідно до затвердженої на Конференції структури Палати;
 • затверджує поточні плани діяльності Палати та заходи необхідні для їх реалізації;
 • затверджує партнерські програми Палати;
 • викладає на офіційному сайті НСАУ інформацію з питань діяльності Палати та її регіональних осередків;
 • координує діяльність регіональних осередків Палати;
 • схвалює пропозиції до річного бюджету НСАУ щодо потреб Палати та подає їх на затвердження правлінню  НСАУ;
 • схвалює та подає на затвердження правлінню НСАУ річну звітність про діяльність Палати;
 • попередньо схвалює та подає на затвердження правлінню НСАУ штатний розпис Палати і план діяльності голови Палати, забезпечує контроль за його виконанням;
 • розглядає заяви, звернення та скарги щодо діяльності членів Палати і приймає за результатами розгляду відповідні рішення та несе за них відповідальність;
 • здійснює інші повноваження, покладені на неї рішенням Конференції Палати, Пленуму правління НСАУ.
 1. ГОЛОВА, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПАЛАТИ
 • Голова Палати за посадою є віце-президентом НСАУ.
 • Кандидат на посаду голови Архітектурної палати НСАУ повинен бути членом Палати та членом НСАУ. Кандидатури на посаду голови Палати можуть бути запропоновані місцевими організаціями НСАУ, регіональними осередками Палати, а також президентом НСАУ. Заяви подаються до правління НСАУ разом із письмовою згодою кандидата. До заяви додаються: пропозиції кандидата щодо програми діяльності Палати на наступні три роки, резюме кандидата, а також резюме особи, яку він бажає призначити своїм заступником. Президент НСАУ візує заяви і передає їх на розгляд Пленуму правління НСАУ.
 • Пленум правління НСАУ розглядає заяви та вносить кандидатів до виборчого бюлетеню на голосування Конференції.
 • Перед голосуванням кандидати на посаду голови Палати презентують Конференції свою програму діяльності Палати і представляють осіб, які будуть призначені заступниками у випадку їх обрання.
 • Порядок голосування (відкрите, таємне) визначається Конференцією. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість делегатів Конференції.
 • Підсумки голосування на Конференції надаються правлінню НСАУ, яке рішенням Пленуму правління затверджує обраного кандидата на посаді голови Архітектурної палати НСАУ і посаді віце-президента НСАУ.
 • Голова Палати не може обиратися на посаду більше двох термінів.
 • Голова Палати:
 • очолює Палату, забезпечує загальне керівництво її діяльністю та радою Палати;
 • забезпечує виконання рішень керівних органів управління НСАУ, які стосуються діяльності Палати;
 • представляє Палату у правлінні НСАУ;
 • звітує про роботу Палати перед правлінням НСАУ, Конференцією та радою Палати;
 • представляє без доручення Палату у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами;
 • делегує частину своїх повноважень заступнику голови Палати;
 • головує на засіданнях Конференції, ради Палати;
 • за необхідності скликає позачергові засідання ради;
 • готує порядок денний засідань ради;
 • підписує документи від імені Палати;
 • організує та координує роботу структурних підрозділів Палати;
 • організує ведення протоколів та іншої документації Палати, їх зберігання;
 • в межах своїх повноважень видає обов’язкові до виконання розпорядження та накази;
 • готує проект пропозицій до річного бюджету НСАУ щодо потреб Палати і подає їх на розгляд ради Палати та на затвердження правлінню НСАУ;
 • готує річну звітність про діяльність Палати та подає їх на затвердження правлінню НСАУ;
 • готує і подає на розгляд ради та на затвердження правління НСАУ штатний розпис Палати;
 • готує пропозиції щодо прийняття на роботу та звільнення працівників Палати;
 • здійснює інші повноваження, які не суперечать Статуту НСАУ та «Положенню про Архітектурну палату НСАУ».

7.9.      Заступником голови Палати призначається особа, яка є членом Палати та членом НСАУ, анкетні дані та резюме якої, кандидат на посаду голови Палати подав до правління НСАУ в процесі висунення своєї кандидатури і яку представив на Конференції Палати у якості свого заступника. Заступник голови Палати призначається і звільняється наказом  Президента НСАУ.

7.10.    Заступник голови Палати зобов’язаний виконувати накази, розпорядження та делеговані йому головою Палати повноваження.

7.11.    У разі неможливості тимчасового виконання головою Палати своїх повноважень Президент НСАУ приймає рішення про делегування заступнику голови Палати повноважень голови на строк неможливості виконання ним своїх повноважень.

 • У разі подання заступником голови Палати заяви про звільнення з посади голова Палати зобов’язаний протягом місячного терміну запропонувати Правлінню НСАУ, за погодженням ради Палати, нову кандидатуру на посаду заступника.
 • У випадку неналежного виконання зобов’язань заступником голова Палати за погодженням ради Палати звертається до президента НСАУ з поданням про його звільнення.
 • Голові Палати та його заступнику впродовж строку їх повноважень заборонено входити до складу керівних органів інших громадських організацій та творчих спілок. Наслідком входження до складу керівних органів іншої громадської організації або творчої спілки є втрата їх повноважень в Палаті.
 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАЛАТИ
 • На підставі рішень Ради утворюються Атестаційна архітектурно-будівельна комісія, Дисциплінарна комісія, Арбітражна комісія, Комісія зі страхування професійної діяльності, Комісія з ціноутворення у проектуванні, Експертна комісія, Комісія з питань професійної освіти та інші структурні підрозділи, що діють на підставі погоджених Радою та затверджених Пленумом правління НСАУ положень.
 • Голови постійно діючих структурних підрозділів обираються радою Палати та затверджуються пленумом правління НСАУ. Голови постійно діючих структурних підрозділів входять до складу ради за посадою.
 • Для вирішення практичних завдань, проведення організаційної та іншої роботи із забезпечення основних напрямків діяльності Палати при обласних організаціях НСАУ, Кримській республіканській організації НСАУ та Київській міській організації НСАУ утворюються регіональні осередки Палати, які є первинними організаціями Палати.
 • Порядок формування, фінансування та повноваження Регіонального осередку Палати визначаються положенням, яке затверджується пленумом правлінням НСАУ.
 • До складу Регіонального осередку Палати входять усі атестовані архітектори, які постійно проживають на відповідній території.
 • Керівними органами регіонального осередку Палати є загальні збори (конференція) місцевого осередку Палати, рада та голова Регіонального осередку Палати, який за посадою є заступником голови правління місцевої організації НСАУ. Обраний голова Регіонального осередку Палати затверджується пленумом правління НСАУ.
 • Регіональний осередок Палати підпорядковується керівним органам Палати НСАУ та правлінню місцевої організації НСАУ.

9. КОШТИ ТА МАЙНО ПАЛАТИ

 • Забезпечення діяльності Палати коштами і майном здійснюється НСАУ.
 • Майно та кошти, надбані за результатами діяльності Палати та регіональних осередків, належать НСАУ.
 • Кошти і майно Палати, що надаються Спілкою, використовуються Палатою виключно для здійснення повноважень і завдань, визначених Положенням, а також на оплату (винагороду) праці працівників Палати.
 • Напрямки та обсяги використання майна і коштів Палатою визначаються кошторисами НСАУ, підготованими з урахуванням пропозицій ради Палати та затвердженими пленумом правління (з’їздом) НСАУ в установленому порядку.
 • В кінці кожного року голова Палати надає членам ради Палати та правлінню НСАУ проект пропозицій до річного бюджету НСАУ щодо потреб Палати на наступний рік та доповідає на засіданні ради Палати, а також пленумі правління НСАУ про діяльність Палати за звітний період.
 1. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ
 • Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією НСАУ.
 • Штатний розпис, вимоги до професійного і кваліфікаційного складу працівників, форми, системи, порядок і розміри оплати праці, визначається правлінням НСАУ, за пропозицією ради Палати і передбачається кошторисом надходжень і витрат НСАУ.
 • Перевірки діяльності Палати здійснюються ревізійною комісією НСАУ згідно з Статутом НСАУ та цим Положенням не рідше одного разу на рік.
 • За результатами перевірки ревізійна комісія НСАУ готує щорічний висновок щодо діяльності Палати, який разом з річним бухгалтерським звітом НСАУ подається на розгляд пленуму правління (з’їзду) НСАУ.
 • Ревізійна комісія НСАУ має право вимагати від посадових осіб Палати надання їй всіх матеріалів та документів, необхідних для проведення перевірки.
 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАЛАТИ
 • Діяльність Палати може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації.
 • Реорганізація або ліквідація Палати відбувається за рішенням пленуму правління (з’їзду) НСАУ.
 • Майно та кошти Палати у разі її реорганізації або ліквідації має бути передано в установленому законодавством порядку НСАУ.
 • Ліквідація Палати проводиться призначеною правлінням НСАУ ліквідаційною комісією.