Стандарт професійної діяльності 1 “Вимоги до архітекторів, атестованих Атестаційною архітектурно-будівельною комісією НСАУ та до якості виконуваних (надаваних) ними робіт (послуг)”

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         рішенням І Пленуму правління

  НСАУ ХХІ скликання

                                                                         від  26 березня 2021

                                                                     Президент НСАУ

                                                                                     О. П. Чижевський

 

Стандарт професійної діяльності  1

“Вимоги до архітекторів, атестованих Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Національної спілки архітекторів України та до якості виконуваних (надаваних) ними робіт (послуг)

 

Стаття 1. Предмет регулювання Стандарту

 1. Цей Стандарт визначає вимоги до архітекторів атестованих Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Національної спілки архітекторів (НСАУ) та до якості виконуваних (надаваних) ними робіт (послуг).
 2. Вимоги Стандарту є обов’язковими для виконання всіма архітекторами, атестованими Атестаційною архітектурно-будівельною комісією НСАУ.
 3. Усіх атестованих архітекторів об’єднує  Архітектурна палата (АП), яка  є  структурним підрозділом НСАУ  і здійснює свою діяльність на всій території України.
 4. Членство атестованого архітектора в АП НСАУ є обов’язковим.
 5. Цей стандарт, у разі набуття у встановленому законодавством порядку НСАУ статусу саморегулівної організації (СРО), є стандартом професійної діяльності цієї СРО обов’язковим для архітекторів, атестованих Атестаційною архітектурно-будівельною комісією НСАУ, які у зв’язку з цим набудуть статусу членів СРО.

Стаття 2. Визначення термінів

 1. У цьому Стандарті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.1 послуги – послуги, які надаються НСАУ відповідно до Статуту;

1.2 професійна діяльність – діяльність архітекторів атестованих Атестаційною

архітектурно-будівельною комісією НСАУ з виконання робіт за відповідним напрямом професійної атестації, а також надання послуг споживачам;

1.3 роботи – роботи з архітектурного об’ємного проектування та розроблення містобудівної документації, здійснення авторського нагляду;

1.4 споживачі – фізичні та/або юридичні особи, на замовлення яких  архітектор, атестований Атестаційною архітектурно-будівельною комісією НСАУ виконує роботи та/або надає послуги.

Стаття 3. Членство у НСАУ та у АП НСАУ

 1. Членство у НСАУ є фіксованим, членство у АП НСАУ є індивідуальним.
 2. Членство у НСАУ ґрунтується на засадах добровільності, заборони дискримінації та рівноправності членів НСАУ одного виду членства. Членство у АП НСАУ ґрунтується на засадах обов’язковості та рівноправності.
 1. Порядок набуття та припинення членства у НСАУ визначається Статутом НСАУ. Порядок набуття та припинення членства у АП НСАУ визначається Статутом НСАУ, а також Положеннями про Архітектурну палату НСАУ та про її Регіональні осередки.

Стаття 4. Вимоги до членів АП НСАУ

 1. Член АП НСАУ повинен:

1.1  виконувати положення нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил професійної етики архітекторів, Статуту НСАУ, стандартів професійної діяльності НСАУ, рішень керівних органів НСАУ, Положень про АП НСАУ та її Регіональні осередки;

1.2  Сплачувати членські внески згідно із Статутом НСАУ, рішеннями керівних органів НСАУ, Положеннями про АП НСАУ та її Регіональні осередки;

1.3  мати кваліфікаційний сертифікат за відповідним напрямом професійної атестації і бути внесеним до реєстру атестованих осіб;

1.4  відповідати іншим вимогам, визначеним Статутом НСАУ, керівних органів НСАУ, Положеннями про АП НСАУ та її Регіональні осередки.

 1. НСАУ може передбачати і стандартах професійної діяльності вищі вимоги до членів АП НСАУ порівняно із вимогами, визначеними нормативно-правовими актами, будівельними нормами, державними стандартами та правилами.

Стаття 5. Права та обов’язки членів АП НСАУ

 1. Члени АП НСАУ зобов’язані:

1.1 проходити:

1.1.1 підвищення кваліфікації кожні п’ять років у визначених НСАУ організаціях;

1.1.2  професійну атестацію у встановленому законодавством порядку;

1.2  страхувати свою цивільно-правову (майнову) відповідальність перед споживачами згідно із стандартом професійної діяльності 3 “Відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членами Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України робіт (послуг) неналежної якості”;

1.3  утримуватись від діянь, що можуть завдати шкоди правам, законним інтересам, репутації, престижу, авторитету НСАУ, АП НСАУ та/або правам, свободам, законним інтересам, репутації, престижу, авторитету інших членів НСАУ чи АП НСАУ;

1.4  інформувати споживача про: своє членство у АП НСАУ; стандарти професійної діяльності НСАУ, які поширюються на членів АП НСАУ;  порядок відшкодування збитків, завданих членам АП НСАУ;

1.5  виконувати інші обов’язки, визначені Статутом НСАУ, рішеннями керівних органів НСАУ та Положеннями про АП НСАУ та її Регіональні осередки.

 1. Члени АП НСАУ мають право:

2.1  на захист НСАУ їх професійних, інших прав та інтересів згідно із стандартами професійної діяльності НСАУ та чинним законодавством;

2.2 проводити та брати участь у проведенні перевірок за дотриманням членами АП НСАУ стандартів професійної діяльності у встановленому НСАУ порядку;

2.3  користуватися іншими правами, визначеними Статутом НСАУ, рішеннями керівних органів НСАУ та Положеннями про АП НСАУ та її Регіональні осередки.

       Стаття 6. Вимогами до якості виконуваних (надаваних) членами АП НСАУ (архітекторами атестованими Атестаційною архітектурно-будівельною комісією  НСАУ)  робіт (послуг)

 1. Члени АП НСАУ зобов’язані виконувати (надавати) роботи (послуги) з дотриманням:

1.1 вимог містобудівної документації та вихідних даних, законодавства України, будівельних норм, державних стандартів і правил;

1.2  вимог стандартів професійної діяльності НСАУ;

1.3  правил професійної етики архітекторів.

 1.   НСАУ може передбачити у стандартах професійної діяльності  додаткові та/або вищі вимоги до якості виконуваних (надаваних) членами АП НСАУ робіт (послуг), порівняно із вимогами, визначеними нормативно-правовими актами, будівельними нормами, державними стандартами та правилами.