Стандарт професійної діяльності 3

“Відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членами Архітектурної палати НСАУ робіт (послуг) неналежної якості”

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням І Пленуму правління

НСАУ ХХІ скликання

                                                                      від 26 березня 2021

                                                                             Президент НСАУ

                                                                                     О.П. Чижевський

 

Стандарт професійної діяльності 3

“Відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членами Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України робіт (послуг) неналежної якості”

Стаття 1. Предмет регулювання Стандарту

 1. Цей Стандарт визначає механізм відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членами Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України (АП НСАУ) робіт (послуг) неналежної якості.
 2. Механізм відшкодування збитків — це система заходів, спрямованих на покриття НСАУ збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членом АП НСАУ робіт (послуг) неналежної якості, за рахунок страхового відшкодування згідно із договором страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності останнього перед споживачем, компенсаційної виплати.
 3. Вимоги Стандарту є обов’язковими для виконання всіма членами АП НСАУ.
 4. Цей Стандарт у разі набуття у встановленому законодавством порядку НСАУ статусу саморегулівної організації (СРО) є стандартом професійної діяльності цієї СРО обов’язковим для членів АП НСАУ, які у зв’язку з цим набудуть статусу членів СРО.

Стаття 2. Визначення термінів

 1. У цьому Стандарті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1 збитки « витрати, що є наслідком винного неналежного виконання (надання) членом АП НСАУ робіт (послуг) щодо об’єкта архітектури, яких споживач зазнав у зв’язку із знищенням або пошкодженням об’єкта архітектури, а також витрати, які, у зв’язку із цим, споживач зробив або мусить зробити для відновлення»свого порушеного речового права на об’єкт архітектури:

1.2 компенсаційний фонд — фонд цільового використання утворений саморегулівною організацією, який формується виключно у грошовій формі;

1.3 компенсаційна виплата — сплата НСАУ споживачу збитків, для відшкодування яких недостатньо коштів здійсненого страхового відшкодування, у разі настання субсидіарної (додаткової) відповідальності НСАУ згідно із цим Стандартом;

1.4 об’єкт архітектури — належний споживачу на підставі речового права закінчений будівництвом об’єкт, прийнятий в експлуатацію згідно із законодавством, роботи (послуги) щодо якого, на замовлення споживача, виконував (надавав) член АП НСАУ;

1.5 послуги — послуги, які надаються НСАУ відповідно до Статуту;

1.6. роботи — роботи з архітектурного об’ємного проектування та розроблення містобудівної документації, здійснення авторського нагляду;

1.7 споживачі — фізичні та/або юридичні особи на замовлення яких член АП НСАУ виконує роботи та/або надає послуги;

1.8 страхове відшкодування — страхова виплата, яка здійснюється визначеним НСАУ страховиком у межах страхової суми за договором страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності члена АП НСАУ перед споживачем (далі — договір страхування), у зв’язку із завданням останньому збитків та на його користь.

Стаття 3. Страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності члена АП НСАУ перед споживачем

 1. Страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності члена АП НСАУ перед споживачем здійснюється згідно з умовами договору страхування, укладеного з урахуванням вимог цього Стандарту та рішень керівних органів НСАУ.
 2. Договір страхування укладається між визначеним НСАУ страховиком з однієї сторони та уповноваженою керівництвом НСАУ особою (страхувальником), яка діє на підставі договору доручення НСАУ в інтересах застрахованої особи (члена АП НСАУ), з другої сторони. Порядок визначення страховика (страховиків) затверджується НСАУ.
 3. Положення частин, 2 цієї статті не позбавляє члена АП НСАУ права додатково застрахувати свою цивільно-правову (майнову) відповідальність перед споживачем.
 4. Договір страхування укладається у трьох примірниках: один для страховика, один для страхувальника, один для застрахованої особи (члена АП НСАУ).
 5. Від імені та в інтересах страхувальника НСАУ вносить страховику страховий платіж, за рахунок сплачених членом АП НСАУ згідно із Статутом НСАУ членських внесків.
 6. В установлений договором страхування строк НСАУ має бути письмово повідомлене страховиком та застрахованою особою (членом АП НСАУ) про настання страхового випадку.
 7. Договір страхування укладається мінімум на рік.}

Стаття 4. Формування компенсаційного фонду

 1. Рішення про утворення компенсаційного фонду приймає НСАУ. Таким рішенням обов’язково встановлюється мінімальний розмір компенсаційного фонду.
 2. Мінімальний розмір компенсаційного фонду переглядається НСАУ, як правило, один раз на рік за результатами аналізу діяльності НСАУ та членів АП НСАУ за попередній рік (півріччя, квартал тощо).
 3. Джерелами формування компенсаційного фонду є:

3.1 сплачена частина членських внесків згідно із Статутом НСАУ;

3.2 доходи від розміщення коштів компенсаційного фонду згідно із договорами банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку та/або в ощадних (депозитних) сертифікатах;

3.3 інші джерела, незаборонені законом.

 1. Компенсаційний фонд формується у національній валюті України.

Стаття 5. Використання компенсаційного фонду

 1. У порядку та на умовах, визначених цим Стандартом, НСАУ несе субсидіарну (додаткову) відповідальність за зобов’язаннями члена АП НСАУ щодо сплати (відшкодування) завданих ним споживачу збитків у межах мінімального розміру утвореного компенсаційного фонду, якщо більший його розмір не встановлено НСАУ.
 2. Забороняється здійснення будь-яких платежів із компенсаційного фонду, окрім виплат, визначених частиною 3 цієї статті.
 3. Виплатами є:

3.1 компенсаційна виплата; ‘

3.2 розміщення коштів компенсаційного фонду згідно із договорами банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку та/або в ощадних (депозитних) сертифікатах;

3.3 вкладення коштів компенсаційного фонду в іноземну вільноконвертовану валюту;

3.4 повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до компенсаційного фонду;

3.5 оплата витрат, пов’язаних із здійсненням виплат, вказаних у пунктах 3.1-3.4 частини 3 цієї статті.

 1. Виплата вказана у:

4.1 пунктах 3.1-3.3 частини 3 цієї статті здійснюється на підставі рішення НСАУ про проведення відповідної виплати;

4.2 пункті 3.4 частини 3 цієї статті здійснюється на підставі письмової обґрунтованої заяви особи, яка помилково або надміру сплатила (перерахувала) кошти до компенсаційного фонду;

4.3 пункті 3.5 частини 3 цієї статті здійснюється відповідно до підстав вказаних у пунктах 4.1, 4.2 частини 4 цієї статті.

Стаття 6. Відновлення розміру компенсаційного фонду

 1. Протягом трьох місяців, з дня проведення компенсаційної виплати, розмір компенсаційного фонду має бути відновлений до розміру, який був до моменту проведення вказаної компенсаційної виплати, але не нижче мінімального розміру компенсаційного фонду.
 2. З метою відновлення розміру компенсаційного фонду член АП НСАУ, який завдав збитків споживачу, зобов’язаний протягом сорока п’яти днів, з дня проведення компенсаційної виплати, сплатити до НСАУ цільовий членський внесок, розмір якого має дорівнювати такій компенсаційній виплаті. У цьому разі в призначенні платежу зазначається «Цільовий членський внесок для відновлення розміру компенсаційного фонду від __________________-

/П.І.Б. члена НСАУ/

 1. У разі невиконання або неналежного виконання членом АП НСАУ обов’язку вказаного у частині 2 цієї статті, НСАУ зобов’язує інших своїх членів АП, згідно із Статутом НСАУ, сплатити цільові членські внески для відновлення розміру компенсаційного фонду.

Розмір вказаного внеску для кожного із членів розраховується за формулою:
Рцчв = СВКФіч — 1, де:

Рцчв — розмір цільового членського внеску, що підлягає сплаті,

Свкф — сума відновлення компенсаційного фонду,

Кіч — кількість членів НСАУ.

При цьому, для відновлення розміру компенсаційного фонду, зменшеного проведенням:

 • однієї компенсаційної виплати, сума відновлення компенсаційного фонду визначається за формулою: СВКФ = РНЦЧВ, де РНЦЧВ — розмір вчасно несплаченого членом НСАУ цільового членського внеску, вказаного у частині 2 цієї статті;
 • двох або більше компенсаційних виплат, сума відновлення компенсаційного фонду визначається за формулою: Свкф = Мркф – Ркфпкв, де.

Мркф — мінімальний розмір компенсаційного фонду,

Ркфпкв — розмір компенсаційного фонду після проведення усіх компенсаційних виплат.

 1. Сплата цільових членських внесків вказаних у частині 3 цієї статті провадиться до закінчення строку, визначеного у частині 1 цієї статті. Для цього НСАУ направляє членам АП НСАУ, які зобов’язані сплатити такі внески, копію свого рішення про їх сплату.
 2. Відновлення розміру компенсаційного фонду, що відбулось без належної участі члена АП НСАУ винного у зменшенні його розміру, не позбавляє останнього обов’язку сплатити на користь НСАУ цільовий членський внесок вказаний у частині 2 цієї статті. При цьому згідно зі статтею 619 Цивільного кодексу України, НСАУ має право звернутись до свого члена АП із відповідною регресною вимогою.
 3. У разі недостатності коштів компенсаційного фонду для проведення компенсаційної виплати через здійснення виплат, вказаних у пунктах 3.2, 3.3 частини З статті 5 цього Стандарту, відновлення компенсаційного фонду має бути здійснено за рахунок цих виплат до прийняття рішення про проведення компенсаційної виплати.
 4. Протягом одного місяця з дня проведення виплати, вказаної у пункті 3.5 частини З статті 5 цього Стандарту, розмір компенсаційного фонду має бути збільшений на суму, що дорівнює такій виплаті. Таке збільшення робиться за рахунок коштів НСАУ.
 5. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до компенсаційного фонду, не має наслідком відновлення його розміру.

Стаття 7. Проведення компенсаційної виплати

 1. Для отримання компенсаційної виплати споживач, якому членом АП НСАУ завдано збитків, звертається до НСАУ із письмовою заявою про Проведення компенсаційної виплати (далі — заява) за. формою, встановленою НСАУ. У заяві зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові члена АП НСАУ, його місця проживання і роботи (якщо відомо), а також сума збитків, яку вимагає споживач від НСАУ.
 2. До заяви додаються:

2.1 докази, що підтверджують розмір страхового відшкодування, його оплату (здійснення) або відмову у його оплаті (здійсненні) (у разі страхування членом АП НСАУ цивільно-правової (майнової) відповідальність перед споживачем);

2.2 копія письмової вимоги споживача до члена АП НСАУ про відшкодування збитків, ‘ разом із доказами її направлення і отримання останнім;

2.3 докази відмови члена АП НСАУ відшкодувати збитки споживачу або зазначення у заяві інформації про неотримання протягом місяця споживачем від члена АП НСАУ відповіді на його вимогу про відшкодування збитків;

2.4 оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, що містить інформацію про споживача (подається споживачем, який є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем);

2.5 копії усіх сторінок паспорта споживача (керівника споживача, якщо споживач є юридичною особою), засвідчені підписом власника цього документа;

2.6 копію реєстраційного номера облікової картки платника податків споживача (керівника споживача, якщо споживач є юридичною особою),, засвідчену підписом, власника цього документа (не подається, якщо особа відмовилась від прийняття такого номера через свої релігійні переконання, повідомила про це відповідний орган державної влади та має у своєму паспорті необхідну відмітку);

2.7 інформація про відкриття споживачем у банку рахунку із зазначенням повного найменування такого банку, його МФО та номера вказаного рахунку для перерахування компенсаційної виплати.

2.8 інші документи та інформація, які на думку споживача стосуються заяви.

 1. Заява та документи, які до неї додаються, мають бути підписані споживачем (керівником споживача, якщо споживач є юридичною особою) та скріплені його печаткою (у разі наявності). Якщо заяву подає (підписує) представник споживача до заяви додається оригінал довіреності або її копія завірена в установленому порядку.
 2. Протягом одного місяця з дня отримання заяви НСАУ розглядає її та приймав одне з таких рішень:

4.1 провести компенсаційну виплату;

4.2 відмовити у проведенні компенсаційної виплати.

Про прийняте рішення НСАУ письмово повідомляє споживача.

 1. Рішення про проведення компенсаційної виплати приймається у разі одночасного дотримання умов:

5.1 збитки завдані споживачу внаслідок винного неналежного виконання (надання) членом АП НСАУ робіт (послуг) щодо об’єкта архітектури;

5.2 для відшкодування збитків недостатньо коштів виплаченого (здійсненого) страхового відшкодування (у разі страхування членом АП НСАУ цивільно-правової (майнової) відповідальність перед споживачем);

5.3 член АП НСАУ відмовив споживачу у відшкодуванні збитків або останній не отримав від члена АП НСАУ протягом місяця відповіді на вимогу про відшкодування збитків.

 1. Недотримання хоча б однієї із умов, вказаних у частині 5 цієї статті, є підставою для прийняття рішення про відмову у проведенні компенсаційної виплати.
 2. Під час розгляду заяви НСАУ:

7.1 проводить позапланову перевірку дотримання членом АП НСАУ вимог стандартів професійної діяльності НСАУ під час здійснення ним професійної діяльності;,

7.2 може направляти запити до юридичних та фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) з метою отримання від них необхідної інформації та документів, що стосуються заяви;

7.3 може запрошувати споживача, що звернувся із заявою, на засідання Правління НСАУ, уточнювати у нього інформацію, що міститься у поданих ним документах, пропонувати йому подати додаткову інформацію та/або належно оформити документи та/або подати їх у повному обсязі (подати документи, яких не вистачає);

7.4 вимагає від члена АП НСАУ подання, в установлені НСАУ терміни, письмових пояснень, інформації та документів, що стосуються заяви, а якщо це необхідно — усних пояснень;

7.5 вживає інших заходів, спрямованих на об’єктивний розгляд заяви.

 1. Якщо заява не містить достатньої інформації про дотримання умов, вказаних у частині 5 цієї статті, та/або документи, додані до заяви, оформлені з порушенням вимог цього Стандарту та/або подані не в повному обсязі розгляд заяви відкладається відповідно до отримання додаткової інформації та/або належного оформлення документів, що додаються до заяви, та/або подання їх у повному обсязі. Про відкладення розгляду заяви споживач повідомляється письмово із обґрунтуванням причин. Після усунення обставин, які перешкоджали розгляду заяви, заява розглядається НСАУ згідно з цим Стандартом.
 2. Рішення НСАУ про проведення компенсаційної виплати або відмову у проведенні такої виплати може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

Стаття 8. Контроль за дотриманням розміру компенсаційного фонду та умов договору страхування

 1. Контроль за дотриманням розміру компенсаційного фонду та умов договору страхування здійснює Секретаріат НСАУ

Стаття 9. Формування архіву

 1. Заява, додатки до неї, прийняті щодо неї рішення, договір страхування, інші документи, що були сформовані при реалізації механізму відшкодування збитків формуються в окрему архівну справу та зберігаються у НСАУ у визначеному нею порядку.
 2. Формування архіву здійснюється за конкретними членами АП НСАУ та виконуваними (надаваними) ними роботами (послугами) щодо відповідних об’єктів архітектури.
 3. Обробка та захист персональних даних здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів.