Положення про Апеляційну комісію саморегулівної організації Національної спілки архітекторів України

Затверджено

Рішенням президії правління

НСАУ ХХІ скликання

7 жовтня  2021 р.

(додаток 2 до Рішення)

Положення

про Апеляційну комісію саморегулівної організації

Національної спілки архітекторів України (НСАУ)

Апеляційна комісія утворюється саморегулівною організацією НСАУ для напрямку професійної атестації архітекторів (вразі набуття нею делегованих повноважень) у складі голови Апеляційної комісії та її членів в кількості не менше п’яти осіб. До її складу включаються крім представників саморегулівної організації НСАУ по  одному представнику від Мінрегіону України та навчально-експертного центру НСАУ, який здійснює підвищення кваліфікації виконавців-архітекторів.

З числа членів Апеляційної комісії обираються голова, заступник голови та секретар Апеляційної комісії.

Член Апеляційної комісії (крім секретаря Апеляційної комісії, представника Мінрегіону України) повинен мати вищу освіту архітектора не нижче другого (магістерського) рівня за напрямом професійної атестації та не менше п’яти років досвіду виконання робіт (надання послуг) з архітектурного проектування та / або розроблення містобудівної документації.

Організаційною формою роботи Апеляційної комісії є засідання, що проводяться за потреби у разі надходження скарг.

Рішення саморегулівної організації НСАУ про відмову в допуску до проведення професійної атестації, про відмову у видачі кваліфікаційного сертифікату, про позбавлення кваліфікаційного сертифіката, можуть бути оскаржені протягом 15 днів з дня набрання оскаржуваним рішенням законної сили. Для цього особа, права якої порушені, подає скаргу у паперовій або в електронній формі через електронний кабінет користувача електронної системи та / або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою.

У скарзі зазначаються:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) скаржника, його місце проживання чи перебування, а також найменування (прізвище, власне ім’я, по батькові) представника скаржника, — якщо скарга подається представником;

реквізити рішення, яке оскаржується;

зміст оскаржуваного рішення та норми законодавства, які, на думку скаржника, порушено;

викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення;

підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.

До скарги додаються засвідчені скаржником копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення (за наявності). У разі коли скарга подається представником скаржника, додається також довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

Скаржник може відкликати подану ним скаргу до прийняття Апеляційною комісією рішення щодо неї. Відкликана скарга залишається без розгляду.

Скаржник має право особисто або через уповноважену особу брати участь у засіданні Апеляційної комісії.

Апеляційна комісія не пізніше ніж за два робочих дні до дати розгляду скарги повідомляє скаржнику про час і місце засідання, у тому числі шляхом розміщення оголошення на порталі електронної системи та через електронний кабінет користувача такої системи (у разі його наявності) та / або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою.

Апеляційна комісія знайомиться з матеріалами скарги, аналізує і перевіряє викладенні факти, за потреби збирає додаткові матеріали щодо питань, порушених у скарзі, та приймає одне з таких мотивованих рішень про:

задоволення скарги та допуск скаржника до проведення професійної атестації;

задоволення скарги та видачу скаржнику кваліфікаційного сертифіката;

задоволення скарги та про скасування рішення щодо позбавлення кваліфікаційного сертифіката;

відмову в задоволенні скарги.

Підставами для відмови у задоволенні скарги є:

оформлення скарги без дотримання вимог, визначених цих пунктом;

наявність інформації про судове провадження у зв’язку із предметом скарги;

наявність рішення Апеляційної комісії з того самого питання;

розгляд в Апеляційній комісії скарги з того ж питання від того самого скаржника;

подання скарги особою, яка не має на це повноважень;

закінчення встановленого цим Положенням строку подання скарги;

порушення у скарзі питань, що не належать до компетенції Апеляційної комісії;

прийняття оскаржуваного рішення відповідно до законодавства.

Розгляд скарги здійснюється у строк до 15 робочих днів з моменту її реєстрації.

Рішення Апеляційної комісії виготовляються з використанням електронної системи та доводяться до відома скаржників шляхом оприлюднення відповідного рішення на порталі електронної системи та через  електронний кабінет користувача такої системи ( у разі його наявності) та / або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою, в режимі реального часу після підписання такого рішення головою та секретарем Апеляційної комісії шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

Рішення Апеляційної комісії підлягають виконанню у строк до п’яти робочих днів.

Рішення Апеляційної комісії за зверненням скаржника надається у паперовій формі.

Рішення Апеляційної комісії можуть бути оскаржені до суду.

У разі переліку видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію, затвердженого зазначеною постановою, слово «відповідальні» виключити.

Президент

Національної спілки

архітекторів України                                                                   О.П.Чижевський