Польща, 4DD: Маніфест польсько-української архітектурної спільноти

В Катовіце (Польща) на Форумі архітектури та дизайну працює делегація НСАУ. 26 січня відбулася дискусія про відбудову України та показ проектів українських архітекторів.

26 січня 2023 року в рамках проведення семінару 4DD (4 DESIGN DAYS) Львівська обласна організація НСАУ представила МАНІФЕСТ польсько-української архітектурної спільноти щодо створення та організаціі ФОРУМУ УРБАНІСТИКИ, АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА (FUAB) у Львові у 2023 році.
МАНІФЕСТ
26.01.2023 р
Пані та панове,
Від імені ініціаторів та організаторів я хочу представити вам піонерську ініціативу з широким та еклектичним спектром впливу на мікро- та макрорегіональному масштабі, яка народилася як частина виняткової людської співпраці, дружби та солідарності.
Йдеться про Міжнародний містобудівний, архітектурно-будівельний форум (ФУАБ), перший випуск якого буде присвячений «Перспективи реконструкції та розвитку України в світлі інноваційних рішень у сферах містобудування, архітектури та будівництва України 21 століття».
Проект на початку своєї реалізації, ще на стадії планування, вже є простором, який дає можливість інтегрувати творчих людей зі світу науки та підприємництва, спеціалістів з обміну експертними знаннями та передовим досвідом, творців установ широке розуміння співпраці.
Наше прагнення полягає в тому, щоб зустрічі в рамках цієї ініціативи керувалися ідеєю підтримки взаємної співпраці у відбудові та розвитку України та зміцнення її демократичних амбіцій і прагнень. Виклики, з якими сьогодні стикається Україна, вказують на необхідний напрямок усіх зусиль для сприяння міжнародній солідарності та науковому, економічному та політичному співробітництву.
Одна з цілей цього заходу полягає в тому, щоб під час дебатів питання, що піднімаються у сферах містобудування, архітектури та будівництва, збігалися з сучасними проблемами екології, енергетики та технологій, а також транспортної логістики.
Успіх загальновизнаного соціального та регіонального розвитку, в тому числі реалізації значущих інвестиційних проектів, гарантується добре підготовленими кваліфікованими кадрами на ринку праці, які також є предметом обміну науковими ідеями, спостереженнями та досвідом. Завдяки цьому також буде створено простір для реалізації цікавих пропозицій щодо розвитку інноваційних форм професійної освіти.
Україна потребує відповідей на ключові питання щодо свого бачення майбутнього та напрямків розвитку. Вона потребує широкої діагностики поточного стану та орієнтиру на діагностовані стратегічні потреби.
З огляду на вищевикладене, ми створили ФУАБ, щоб створити змістовний простір для обміну експертними думками та відповісти на питання, які нас хвилюють:
1) Які методи проектування в містобудуванні та архітектурі (зокрема, новітні технологічні та технічні рішення) могли б покращити умови для відбудови зруйнованих міст України?
2) Які є можливості зменшити негативні явища, пов’язані з несталим розвитком, споживанням енергії та води, а також утилізацією побутових відходів тощо?
3) До яких політичних рішень повинні призвести результати аналізу містобудівних та архітектурних проблем, які зараз існують у містах України?
Ініціатори прагнуть, щоб експертні дебати в рамках окремих сесій включали, перш за все:
1. діагностика проблем і небезпек, що впливають на функціонування та розвиток міст України;
2. визначення можливості застосування сучасних рішень і стандартів щодо енергоефективності в містах (містобудівні та архітектурні рішення), дотримуючись принципів сталого розвитку;
3. сформулювати конкретні висновки, корисні планувальникам, містобудівникам та архітекторам, які займаються реконструкцією та інноваційним створенням міст України;
Місія FUAB (спільнота спеціалістів, інженерів та науковців) — підтримати всі зусилля у сфері сталого розвитку України шляхом передачі поставок та впровадження технологічних інновацій. Суть цього полягатиме в організації співпраці спеціалістів, наприклад, у проектуванні зелених міст, що матиме вплив на скорочення викидів вуглекислого газу шляхом впровадження систем відновлюваної енергетики, розумних мереж та автономного (електрифікованого) транспорту.
Бажання ініціаторів полягає в тому, щоб ФУАБ представляло широке коло людей, а саме: представників науки, підприємництва та політики, а також неурядових організацій, тобто «підприємницький чотирикутник». Це зобов’язання людської єдності певним чином підтримувати плідне життя силою віри та творення, будувати дружній простір для людей у ​​майбутньому, «нове і краще життя».
Szanowni Państwo,
w imieniu inicjatorów i organizatorów pragnę przedstawić Państwu pionierską inicjatywę o szerokim i eklektycznym spektrum oddziaływania w skali mikro i makro regionalnym, która zrodziła się w ramach wyjątkowej ludzkiej współpracy, przyjaźni i solidarności.
Jest to Międzynarodowe Forum Urbanistyki, Architektury i Budownictwa ( FUAB), której pierwsza edycja ma dotyczyć „Perspektyw odbudowy i rozwoju Ukrainy w świetle innowacyjnych rozwiązań w dziedzinach urbanistyki, architektury i budownictwa XXI w”.
Przedsięwzięcie u początku swojego owocowania na etapie jeszcze planowania jest już przestrzenią dającą możliwość integrowania się kreatywnych ludzi świata nauki i przedsiębiorczości, specjalistów wymiany wiedzy eksperckiej i dobrych praktyk oraz kreatorów zawiązywania szeroko pojętych kooperacji.
Dążeniem naszym jest to, aby spotkaniom w ramach tej inicjatywy przyświecała idea wspierania wzajemnej współpracy w zakresie odbudowy i rozwoju Ukrainy oraz wzmocnienia jej demokratycznych ambicji i aspiracji. Wyzwania przed jakimi staje dzisiaj Ukraina, wytyczają konieczny kierunek podjęcia wszelkich wysiłków na rzecz wspierania międzynarodowej solidarności oraz współpracy naukowej, gospodarczej i politycznej.
Jednym z celów tego przedsięwzięcia jest to, aby w ramach debat kwestie poruszane w obszarach urbanistyki, architektury i budownictwa zbiegały się także ze współczesną problematyką dot. ekologii, energetyki i technologii oraz logistyki transportowej.
Gwarantem powodzenia realizacji szeroko rozumianego rozwoju społecznego — regionalnego, w tym realizacji istotnych projektów inwestycyjnych, jest dobrze przygotowana na rynku pracy wykwalifikowana kadra, co także jest przewidzianym przedmiotem wymiany myśli naukowych, spostrzeżeń i doświadczeń. Dzięki temu także powstanie przestrzeń do urzeczywistnienia ciekawych propozycji dot. rozwijania innowacyjnych form edukacji zawodowej.
Ukraina potrzebuje odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące jej wizji przyszłości i kierunków rozwoju. Potrzebuje szeroką diagnozę stanu obecnego i ram odniesienia do zdiagnozowanych potrzeb strategicznych.
Wobec powyższego powołaliśmy FUAB, by stworzyć merytoryczną przestrzeń wymiany myśli eksperckich i odpowiedzieć na nurtujące nas pytania:
1) Jakie metody projektowe w urbanistyce i architekturze (obejmujące najnowsze rozwiązania technologiczne i techniczne) mogłyby poprawić warunki odbudowy zniszczonych miast na Ukrainie ?
2) Jakie są możliwości ograniczenia występujących negatywnych zjawisk dotyczących niezrównoważonego rozwoju, energochłonności i zużycia wody oraz utylizacji odpadów komunalnych, itp.?
3) Do jakich decyzji politycznych powinny skłaniać wyniki analiz problemów urbanistycznych i architektonicznych występujących obecnie w miastach na Ukrainie ?
Staraniem inicjatorów jest to, aby debaty eksperckie w ramach poszczególnych sesji, obejmowały przede wszystkim:
1. diagnozy problemów i niebezpieczeństw mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój miast ukraińskich;
2. określenia możliwości zastosowania współczesnych rozwiązań oraz norm dotyczących energooszczędności w miastach (rozwiązania urbanistyczne, jak i architektoniczne), respektując zasady zrównoważonego rozwoju;
3. sformułowania konkretnych wniosków przydatnych planistom, urbanistom i architektom zajmujących się odbudową i innowacyjnym tworzeniem miast na Ukrainie;
Misją FUAB (środowiska specjalistów, inżynierów i naukowców) jest wspieranie wszelkich wysiłków w zakresie zrównoważonego rozwoju Ukrainy poprzez transfery dostaw i wdrażanie innowacji technologicznych. Istotą tego, będzie organizowanie współpracy specjalistów np. w projektowaniu zielonych miast, które będą miały wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla poprzez wdrażanie systemów energii odnawialnej, inteligentnych sieci i autonomicznego transportu (elektryfikowanego).
Pragnieniem inicjatorów jest to, aby FUAB reprezentowało szerokie grono osób, tj.: przedstawiciele nauki, przedsiębiorczości i polityki oraz organizacji pozarządowych czyli „czworokąta przedsiębiorczości”. Jest to przedsięwzięcie ludzkiej jedności w pewnej drodze, by siłą wiary i tworzenia wspierać owocne życie, by budować dla ludzi przyjazną przestrzeń przyszłości „nowe i lepsze życie”.